Bir Demet Dua-25

Herkul | . | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Zatı, sıfatları, isimleri ve fiilleri her türlü kusurdan uzak olan ve kainattaki bütün mükemmellikler Kendisinin Sonsuz derecede mükemmel olduğuna delalet eden Rabbimize hamd ü senâ, gönüllerimize aşk u heyecan salan, gözlerimize ışıklar çalan ve bizleri ebedler ülkesine hazırlayan Peygamber Efendimiz’e, O’nun nezih aile fertlerine, her biri birer vefa ve sadakat abidesi arkadaşlarına salât ü selam ediyor, vücutlarımız rüzgarla sarsılan ağaçlar gibi tir tir, yüzlerimizde inkisar çizgileri ve gönüllerimiz de burkuk mu burkuk.. adem-i kabul endişelerimizi merhametine hudud olmayan Rabbimizin engin müsamahasına bağlayarak O’nun ulu dergahının önünde yakarışa geçiyoruz:
Rabbimiz! Bizi Cehennem ateşinden koru ve ebedîyetin yurdu olan Cennetinle şereflendir.. varlığını Seni sevmeye adamış ve nezdinde sevgiye mazhar olmuş sevgililerin dostluğuyla sevindir.. Seyyidü’l-Mürselîn ve Şefîu’l-Müznibîn olan Nebiyy-i Muhterem’e komşu eyle.. Sana kavuşup, Senin cemâl-i pâkini müşahede ihsanıyla bizleri şerefyâb kıl.. Senden bize merhamet kılmanı istiyoruz.. Biz muhtaç kapıkullarını refîk-i a’lâya al ve nimetlerinle payeler üstü payelere erdirdiğin nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin maiyyetiyle şâd eyle.
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve  bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz…